Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ιδιότητας Εγγραφών και Μετεγγραφών Ποδοσφαίρου 2020-21, ο όποιος σας έχει αποσταλεί και είναι αναρτημένος και στην επίσημη Ιστοσελίδα της ΕΠΟ, υπάρχουν αλλαγές που έχουν γίνει στον τρόπο υποβολής των Αιτήσεων Μεταβολών.

Υποχρεωτικά στην συμπλήρωση της Αίτησης Μεταβολών πέρα των υπολοίπων στοιχείων,  πρέπει να αναγράφεται το ΑΜΚΑ και  το email του ποδοσφαιριστή καθώς επίσης εκτός των άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών ανά περίπτωση πρέπει να κατατίθεται και  επικυρωμένο (από ΚΕΠ ή Δικηγόρο) φωτοαντίγραφο της Κάρτας Υγείας Αθλητή  σε ισχύ. Η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή στην αίτηση θα πρέπει να είναι επικολλημένη και όχι συρραμμένη και υποχρεωτικά να προσκομίζεται δεύτερη (φωτογραφία).

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι, στην νέα Αίτηση Μεταβολών και στο πεδίο αριθμός μητρώο ΕΠΟ στην αριστερή στήλη μετά την Υπηκοότητα θα πρέπει να αναγράφεται ο Αριθμός Δελτίο του Ποδοσφαιριστή.